Правилник на УП

Печат
ПРАВИЛНИК НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /УП/ПРИ  ЕГ „АКАД.  ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ” – БЛАГОЕВГРАД
  • ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

1.1. УП при ЕГ „Людмил Стоянов” е организация с идеална цел, независима от училищното ръководство, реализираща ученически инициативи и проекти, гарантираща правата на учениците и отстояваща интересите на училището.

1.2. Задачи:

- разглежда на свои заседания всички предложени от учениците инициативи

- сътрудничи си с ръководството на училището, педагогическия съвет, училищното настоятелство, регионалния инспекторат на образованието, общинската и областна администрации

- решава проблеми на учениците, възникващи в отделни класове

- създава атмосфера на взаимна толерантност между ученици и учители

- разработва проекти с външно финансиране

- развива училищните традиции

- участва в работата на педагогическия съвет

1.3. Направления:

- защита личността и правата на ученика

- планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено - значим интерес

- дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.

  • СТРУКТУРА

2.1. Председател на УП

- представлява УП пред училищната, общинската и областната администрации

- свиква заседания на УП и ги ръководи

- упражнява контрол върху изпълнението на решенията на УП

- отчита в края на мандата /м.октомври/ своята дейност

- избира се с квалифицирано мнозинство за срок от 1 година

2.2.Заместтник председател

- представлява УП при отсъствие на Председателя

- координира работата между комисиите и екипите

- съгласува дейността на УП с Директора, училищното ръководство и училищното настоятелство

- предлага се от Председателя, а се избира от УП с обикновено мнозинство за срок от 1 година

2.3. Секретар

- подготвя материалите за заседанията и води протоколите

- информира членовете на УП за предстоящите заседания, подготвя информационни материали за тях и ги предоставя на участниците

- отговаря за бюджета на УП и се отчита пред него

- предлага се от Председателя и се избира от УП за срок от 1 година.

2.4. Представител на класа

- изразява интересите на класа чрез инициативи, мнения, предложение, дейности за реализирането им

- поставя всякакви въпроси за разискване в УП, предварително внесени при секретаря за включване в дневния ред

- приема предложения и препоръки от всички останали представители

- участва в изготвянето на идейния проект на дадена инициатива на класа и чрез съответната комисия работи за нейното реализиране

- информира класа си за решенията на УП

- участва в комисии и работни екипи

- участва с право на глас при взимане на всички решения

- бива избиран от класа си за срок от една година

2.5.Комисията е постоянна тричленна работна група от представители / от различни випуски/ със сходни интереси в дадено направление на дейност.Избира се от УП за срок от 1 година.

- координира дейността на УП с тази на КЛУБ в същото направление

- планира конкретни МЕРОПРИЯТИЯ в своето направление на дейност

- разработва идейните им проекти

- предлага ги за разискване в УП

- ръководи тяхното реализиране

Комисията докладва на УП работата си и отчита крайния резултат.

2.6. Екипът е временна /с нерегламентиран брой членове/ работна група представители с интереси  в различни направления на дейност.Сформира се за периода на изпълнение на една задача, поставена от УП.

- разрешава спешно възникнал вътрешно – училищен проблем

- реализира одобрена от УП инициатива или проект, извън планираните от комисиите

- разработва проект с външно финансиране

Екипът докладва на УП работата си и отчита крайния резултат.

2.7. В УП участват по двама представители от клас.

  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

3.1. Заседания на УП

- провеждат се веднъж месечно като периодични и при необходимост - като извънредни

- в тях участват представителите, наблюдатели и гости

- наблюдателите и гостите имат право на въпроси, изразяване на становище и предложения, но нямат право на глас

- заседанията са редовни и могат да взимат решения, ако на тях присъстват 1/2 +1 от представителите на класовете

- комисиите се събират най - малко веднъж на две седмици за координиране плановите инициативи на класовете в даденото направления

3.2.Гласуване

- всички предложения и идейни проекти се гласуват на заседания на УП, резултатите се обявяват от Председателя и протоколират от Секретаря

- решенията се взимат собикновено мнозинство /1/2+1/ и имат препоръчителен за учениците характер

- предложения за промяна в правилника, смяна на председател, зам.- председател, секретар или състав на комисия, преди изтичане на мандата, се прави най  - малко от 1/3 от представителите на класовете в писмен вид

. решение за такава промяна се взима с квалифицирано мнозинство/2/3 от представителите/ чрез тайно гласуване

3.3. Протоколът съдържа

- номер, дата и място на провеждане

- списък на присъстващите с подпис и дневен ред /приложение/

- резюме на изказванията

- предложения

- резултат от гласуването и решения

3.4. УП не е юридическо лице и се учредява за неопределен срок от време.

 
Български (България)English (United Kingdom)French (Fr)

komenski

proekt_uspeh

uspeh

itacademy


dsd

HAU


liveedu

comenius

Приятели

Да помогнем на Тошко..

banner_toshko


Спаси, дари на...

Училище без насилие